Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wpis.dumnizpowstańców.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.wpis.dumnizpowstańców.pl

II. WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Regulamin - „Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wpis.dumnizpowstańców.pl”.

Serwis internetowy www.wpis.dumnizpowstańców.pl, Serwis - oznacza informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.wpis.dumnizpowstańców.pl wraz z jego zasobami.

Administratorzy - FUNDACJA SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708 oraz FUNDACJA POKOLENIA KOLUMBÓW z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komuny Paryskiej 3/3, 50-451 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786.

Zasoby Serwisu - oznaczają informacje w postaci stron internetowych, miejsce do zamieszczania treści wraz z grafikami, zdjęciami i materiałami wideo oraz przeglądania wpisów udostępnionych w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie w imieniu własnym lub też w imieniu innego podmiotu lub instytucji.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE

Administratorzy świadczą następujące usługi na odległość drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, poprzez:

1.      umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu w sposób spersonalizowany, poprzez

a)      prezentowanie przez Użytkownika (po akceptacji przez Administratorów)
w Serwisie własnych treści, zdjęcia, grafiki czy nagrania wideo wraz z oznaczeniem ich danymi Użytkownika (imię, imię i nazwisko, nazwa instytucji lub nick) i lokalizacją wskazaną przez Użytkownika.

b)      przekaz danych na żądanie Użytkownika: prezentowanie i udostępnianie informacji w postaci testów, zdjęć, grafik lub filmów innych Użytkowników opublikowanych w Serwisie wraz z oznaczeniem lokalizacji wskazanej przez Użytkownika,

2.      komunikacja na odległość umożliwiająca kontakt Użytkownika z Administratorami w drodze komunikacji elektronicznej pod adresem [email protected]

IV. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do Zasobów Serwisu jest bezpłatny. Serwis jest miejscem wyrażenia szacunku dla uczestników Powstania Warszawskiego, a tym samym ma być miejscem, w którym za publikowanymi treściami stoją prawdziwe, identyfikowalne osoby. Dlatego wymagamy od Użytkownika: 

·         posługiwania się co najmniej imieniem, którego używa na co dzień;

·         podawania prawdziwych informacji na temat swojej lokalizacji;

·         niepublikowania treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, naruszających dobre obyczaje, niezgodnych z prawdą, propagujących przemoc lub postępowanie niezgodne z prawem czy też naruszających prawa innych osób, w tym prawa autorskie i prawa własności intelektualnej,

Staramy się, by Serwis był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać: 

·         osoby poniżej 13 roku życia;

·         osoby, które próbowały publikować wpisy naruszające niniejszy regulamin lub sabotować działania Serwisu (vide ust.2 poniżej);

2.  Użytkownik w ramach publikacji treści nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Serwisu.

3. Prawidłowe działanie serwisu wymaga od Użytkownika spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu i oprogramowania:

·         System operacyjny: Apple OS X 10.11+ , Windows 7+ 

·         Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 76+, Google Chrome 82+, Safari 12.1.2+, Microsoft Edge 43+ 


4. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania modernizacji, aktualizacji oraz regularnych konserwacji technicznych Serwisu skutkujących okresowymi przerwami w dostępie do Serwisu lub do wybranych jego funkcjonalności. 

5. Serwis i prezentowane w nim treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych) oraz prawie własności intelektualnej.

6. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin ma prawo korzystać z Serwisu zarówno w trybie biernym - poprzez przeglądanie zamieszczonych w Serwisie treści, jak i w sposób aktywny - poprzez budowanie zawartości Serwisu. Użytkownik zainteresowany opublikowaniem własnych treści w Serwisie zobligowany jest opatrzyć swój wpis danymi osobowymi w postaci co najmniej imienia lub imienia i nazwiska, nazwy instytucji, która reprezentuje lub nicku oraz wskazaniem miejsca zamieszkania lub aktualnego miejsca pobytu, a także wyrazić dobrowolnie zgody niezbędne do korzystania z serwisu. Do dodania wpisu w serwisie niezbędne jest również podanie adresu e-mail. Adres e-mail wykorzystywany będzie przez Administratora wyłącznie w celach kontaktu z Użytkownikiem, nie będzie on widoczny  w serwisie dla innych Użytkowników. O publikacji treści Użytkownika w Serwisie decydują Administratorzy po ich otrzymaniu. Użytkownik zostanie powiadomiony w zwrotnej wiadomości e-mail o tym, że jego wpis został zaakceptowany i opublikowany.

V. ZGODY UŻYTKOWNIKÓW

1. Udostępniane lub przesyłane przez Użytkownika treści, np. treść posta mająca charakter twórczy, zdjęcia, grafiki lub filmy, mogą być przedmiotem praw autorskich.  Użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu oświadcza, iż posiada prawa autorskie do wszelkich treści, które stworzył i opublikował lub udostępnia za pośrednictwem Serwisu (zdjęcia, grafiki lub materiały filmowe), a w przypadku gdy  w przesłanych do publikacji materiałach znajduje się wizerunek osób trzecich - iż posiada zgodę tych osób na publikację ich wizerunku w Serwisie. W przypadku, w którym ww. oświadczenia użytkownika byłyby niezgodne z prawdą i osoba trzecia skieruje roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub naruszenia prawa do wizerunku wobec Administratorów, użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Administratorów od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, natomiast w razie poniesienia przez Administratorów jakichkolwiek konsekwencji finansowych, użytkownik zobowiązuje się zrekompensować wszelkie straty  poniesione z tego tytułu, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

2. Administratorzy oświadczają, iż żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści, które zostaną opublikowane w Serwisie. W przypadku publikacji treści objętych prawami autorskimi Użytkownik udziela Administratorom licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i nieograniczonej terytorialnie do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych. Licencja wygaśnie w momencie usunięcia treści Użytkownika z Serwisu na skutek decyzji Administratorów lub wniosku Użytkownika. 

Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych Użytkowników, jednakże mogą nadal być obecne w innym miejscu w naszych systemach, w przypadku gdy: 

·         gdy niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych (w którym to przypadku treści zostaną usunięte najpóźniej
w ciągu 30 dni od ich usunięcia przez Użytkownika); 

·         gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby Administratorom możliwość: 

·         zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z Serwisu);

·         wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub 

·         wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej; 

w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie). W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści. 


3. Użytkownik zgłaszając chęć publikacji treści w serwisie udziela Administratorom zgody na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego imienia, imienia i nazwiska, nazwy instytucji lub nicku oraz wizerunku umieszczonego na materiałach zdjęciowych lub wideo opublikowanych w Serwisie oraz danych o lokalizacji wskazanych przez Użytkownika. Zezwolenie udzielone jest na czas korzystania z usług Serwisu i obejmuje rozpowszechnianie wizerunku we wszelkich formach i formatach, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i/lub filmów za pośrednictwem dowolnego medium, a w szczególności w prasie, publikacjach elektronicznych i na stronach internetowych, w celu promowania Serwisu jak i kampanii BohaterON 2022. Zezwolenie zostaje udzielone bez ograniczeń terytorialnych oraz bez konieczności kontrolowania i zatwierdzania każdorazowego wykorzystania wyżej wymienionych zdjęć i/lub filmów zawierających wizerunek Użytkownika, jak i jego danych w postaci imienia i nazwiska.


VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Administratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Administratorzy opublikują jego zmieniona wersję na co najmniej 14 dni przed dniem jego wejścia w życie poprzez umieszczenie jej w Serwisie. 

3. Wszelkie uwagi, komentarze, prośby o zmianę lub usunięcie wpisu oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail: [email protected]