POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej wpis.dumnizpowstańców.pl [Serwis]. W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

Administratorzy danych osobowych

 

Administratorami danych osobowych są: FUNDACJA SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708 oraz FUNDACJA POKOLENIA KOLUMBÓW z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komuny Paryskiej 3/3, 50-451 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786 (dalej jako „Administratorzy”). Kontakt z Administratorami możliwy jest w drodze korespondencji elektronicznej na adres [email protected]

 

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administratorzy zobowiązują się dbać o to, by dane osobowe były:  

  1. 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;  
  2. 2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
  3. 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
  4. 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;  
  5. 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
  6. 6. bezpieczne.  

 

Zakres zbieranych danych

 

Serwis umożliwia każdemu użytkownikowi, na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu, dodanie własnych treści w postaci tekstu, zdjęcia, grafiki lub nagrania wideo wraz z oznaczaniem lokalizacji wskazanej przez użytkownika, a także kontaktowanie się z Administratorami i przekazanie im danych identyfikacyjnych i kontaktowych użytkownika oraz związanych z treścią wiadomości.

Administrator gromadzi dane związane z aktywnością użytkownika, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data wizyty, dane o wskazanej przez użytkownika lokalizacji, dane osobowe podane przez użytkownika – imię, imię i nazwisko, nick, nazwę instytucji, którą użytkownik reprezentuje, adres e-mail, tworzone przez użytkownika treści, jak posty, która mają zostać opublikowane w Serwisie, w tym grafiki, materiały filmowe czy zdjęciowe, które mają być częścią opublikowanych treści, wykorzystywane przez użytkownika hasztagi czy oznaczenia lokalizacji wskazane w poście oraz dane dotyczące urządzeń, z których korzysta użytkownik tj. informacje o urządzeniu i oprogramowaniu, informacje o sieci, do której podłączone jest urządzenie użytkownika, łącznie z adresem IP.

Serwis korzysta również z plików cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z korzystaniem z Serwisu na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.).

 

Pliki cookies oraz podobne technologie wykorzystywane są w następujących celach:

1.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.      utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.      określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Każdy użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookies. Wystarczy, że wybierze odpowiednie ustawienie w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji odnośnie do sposobu w jaki użytkownik powinien skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez niego sposób znajduje się na stronie dostawcy przeglądarki internetowej.

 

Informujemy, iż w przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcje naszego Serwisu mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

 

Źródło danych

 

Jeżeli użytkownik zaakceptował Regulamin Serwisu i tym samym wyraził chęć korzystania z usług świadczonych w Serwisie bądź też kontaktował się z Administratorami, dane zostały udostępnione Administratorom bezpośrednio od użytkownika.

Jeżeli dane użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratorów, to źródłem danych jest ta osoba trzecia. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

·realizacji umowy z Użytkownikiem tj, świadczenie usług określonych w Regulaminie Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

·analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu, przestrzegania zgodności z prawem i regulaminem Serwisu publikowanym treści oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

 

Prawo do wycofania zgody

 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych użytkownik może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z jednym z Administratorów. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 

Podanie danych przez użytkownika w celach związanych z:

1.      opublikowaniem treści w Serwisie czy

2.      obsługą sprawy (kontakt przez formularz lub e-mailowo)

 

jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z serwisu czy kontaktu z Administratorami. Ich niepodanie może w przypadku o którym mowa w lit.a) uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu w postaci braku możliwości publikacji treści, zaś w przypadku o którym mowa w lit. b) utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o jego wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

· żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

· żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

· żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

· wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

 

Ujawnianie i przekazywanie przez Administratorów danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

1.      gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne oraz usługi hostingowe, administracyjne itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;

2.      doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;

3.      w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 

W przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy tego będą wymagały przepisy prawa możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Czas przechowywania danych

 

Dane osobowe użytkowników związane z publikowaniem treści w Serwisie, przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług, zaś dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorom do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

Zmiana polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w serwisie (www.wpis.dumnizpowstańców.pl). W razie jakichkolwiek pytań - prosimy o kontakt.